Google-Translate-Symbol[1]

REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE „#ilovemartinstrings”

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na platformie Tik Tok, Instagram, Facebook  pn. „ #ilovemartinstrings” zwanego w dalszej części „konkursem”
 2. Organizatorem konkursu „#ilovemartinstrings” jest Music City Adam Adamowicz, ul. Leśna 15 A, 81-876 Sopot, NIP: 585- 100-70-22
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży zwanych w dalszej części „uczestnikami”, na co rodzice wyrażają zgodę i oświadczają, iż zapoznali się z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również do osób pełnoletnich.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Konkursu oraz odwołania go, w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych osób będzie mniejsza niż 20, a także wówczas, gdy wystąpią inne przyczyny od niego niezależne.
 5. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie https://gitarymartin.pl/konkurs-struny-martin/


§ 2

 1. Konkurs rozstrzygany będzie w jednej ogólnej kategorii.
 2. Terminarz konkursu: 02.13.2023- 30.04.2023
 3. a) Ogłoszenie konkursu 01.03.2023
 4. b) umieszczenie zdjęć na platformach takich jak:  Tik Tok, Facebook lub  Instagram.
 5. c) Ogłoszenie wyników maksymalnie do 12.05.2023 r.
 6. Zdjęcia zostaną opublikowane przez uczestników konkursu na platformie TIK TOK, Facebook, Instagram  i oznaczone specjalnie go opisującym hasztagiem tj. #ilovemartinstrings


§ 3

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakupienie  dowolnej paczki strun Martin w sklepie stacjonarnym lub internetowym partnera organizatora konkursu, później uczestnik konkursu zobowiązuje się do zrobienia ciekawego zdjęcia wraz z opakowaniem strun Martin, które zakupił, a następnie publikuje je  na platformach takich jak TIK TOK, Facebook lub Instagram i oznacza go odpowiednim hasztagiem pn. #ilovemartinstrings. Lista partnerów organizatora konkursu będzie zamieszczona na www.gitarymartin.pl/konkurs-struny-martin/
 2. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który  wziął udział w konkursie i opublikował najbardziej ciekawe  i pomysłowe  zdaniem komisji konkursowej zdjęcie.
 3. Uczestnik konkursu umieszczając zdjęcie w jednej z trzech  aplikacji TIK TOK, Facebook lub Instagram oznaczy go odpowiednim hasztagiem pn. #ilovemartinstringsw celu przystąpienia do konkursu, co pozwoli również odnaleźć zdjęcie i jego autora organizatorowi.
 4. Uczestnik konkursu umieszczając zdjęcie w aplikacji TIK TOK, Facebook  czy Instagram wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „konkurs struny martin”, a także na opublikowanie jego imienia i nazwiska  na portalu społecznościowym Facebook Organizatora konkursu, w celu poinformowania o wygranej. Zgoda zostaje wyrażona w chwil przystąpienia do konkursu.
 5. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 6. Wyniki konkursu będą zamieszczone w mediach społecznościowych Facebook poprzez umieszczenie imienia i nazwiska osoby wygranej, na co każda osoba przystępująca do niniejszego konkursu wyraża zgodę.

 § 4

 1.  Uczestnik, którego zdjęcie zostanie umieszczone w aplikacji TIK TOK, Facebook lub Instagram i który  zostanie prawidłowo oznaczony spełniając jednocześnie wszystkie wymagania określone przez postanowienia niniejszego regulaminu otrzyma gitarę Martin LX1 – 1 sztukę.
 2. Zwycięzca w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników tj. do dnia 12.05.2023 r. powinien zgłosić swoją chęć odebrania nagrody, wysyłając wiadomość mailową na adres marketing@laudacentral.eu podając w niej swoje imię i nazwisko oraz adres na jaki ma zostać wysłana nagroda.
 3. W przypadku osób nieletnich, które przystępują do konkursu w aplikacji TIK TOK, Facebook czy Instagram  opiekunowie/ rodzice wyrażają zgodę na wzięcie w nim udziału przez dzieci oraz że zapoznali się z regulaminem konkursu i go akceptują z chwilą przystąpienia dziecka do udziału w nim.
 4. W przypadku braku zgłoszenia zwycięzcy według wyżej wskazanej procedury i według ww. terminów wygrana opisana w ust 1,2 i 3 przechodzi kolejno na osobę, która zrobiła kolejne najciekawsze zdjęcie zdaniem komisji konkursowej w chwili zamknięcia konkursu. Procedura opisana powyżej ma również zastosowanie w stosunku do kolejnych osób w przypadku braku zgłoszenia zwycięzcy, aż do momentu jego wyłonienia.
 5. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Zwycięzca konkursu wyraża również zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „konkurs struny martin.”, oraz ogłoszeniem wyników w postaci  jego   imienia i nazwiska na portalu społecznościowym Instagram , Facebook czy Tik Tok .

§ 5

 1. Organizator ma wyłączne prawo do rozstrzygnięcia sytuacji, których niniejszy Regulamin nie reguluje.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie https://gitarymartin.pl/konkurs-struny-martin/
 3. W razie pytań prosimy o kontakt marketing@laudacentral.eu
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany niniejszego regulaminu. Informacje o wszelkich zmianach będą publikowane na stronie internetowej organizatora https://gitarymartin.pl/konkurs-struny-martin/

§ 6

 1. Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04..2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119 s. 1 ze zm.)- dalej „RODO” przystępując do konkursu „konkurs struny martin” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres zamieszkania) w celu uczestniczenia w konkursie pod ww. nazwą oraz do zgłoszenia się po odbiór nagrody, ogłoszenia wyników, aż do zakończenia konkursu i wszelkich związanych z nim działań.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit .a RODO
 3. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, brak podania danych dyskwalifikuje udział uczestnika w konkursie.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym czynności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Music City Adam Adamowicz, ul. Leśna 15 A, 81-876 Sopot, NIP: 585-100-70-22
 6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje w szczególności:
  zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie albo łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 7. Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:
  1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
  a) dostępu do moich danych osobowych;
  b) sprostowania moich danych osobowych;
  c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,

  2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
  a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
  b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  3) przenoszenia moich danych osobowych,
  4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
  5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

 8. Oświadczam, iż przystępując do konkursu pod nazwą „konkurs struny martin” zapoznałem się z regulaminem oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie oraz do wykorzystywania i publikacji wizerunku przez organizatora.
 9. Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW